Servisné inštrukcie

Bezpečnosťné predpisy

Dodržujte bezpečnostné predpisy pri inštalácii a prevádzke masážneho bazéna. Na viditeľné miesto napíšte telefónne čísla – záchrannej služby, hasičov a polície. Vždy poučte všetky osoby a návštevníkov Vášho masážneho bazéna o bezpečnostných predpisoch a rizikách. Nikdy nedovoľte používať bazén deťom a mladistvým bezdozoru zodpovednej dospelej osoby.

Dôležité Bezpečnostné pokyny. Čítajte veľmi pozorne. Musíte byť extrémne opatrní aby ste zabránili neoprávnenému vstupu detí. Deti musia byť pod dozorom celú dobu nachádzajuce sa v blízkosti bazénu , uschovajte tieto inštrukcie.

Nebezpečenstvo náhodného utopenia

Deti nesmú používat výrivú vaňu bez dozoru dospelej osoby. 
Nikdy nepoužívajte bazén v prípade, keď je časť krytu sacieho systémuvo vani poškodená alebo chýba. Prúd vody môže zachytiť vlasyalebo aj časť tela.Nikdy samy nevymieňajte alebo neopravujte sacie koše.
Nepožívajte výrivú vaňu ak nie je niekto ďaľší nablízku.Vždy zabezpečte vaňu krytom a uzamknite pracky aby ste odradily deti a cudzie osoby od neoprávneného použitia. Tieto zámky však nezabránia násilnému vniknutiu.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

V okruhu do vzdialenosti 1,5 metra od masážneho bazéna nenechávajte žiadne elektrické spotrebiče ako svietidlo, telefón, rádio, televízor a podobne , masážny bazén inštalujte aspoň 1,5 metra od všetkých kovových predmetov. Nedotýkajte sa žiadneho elektrického spotrebiča keď ste v bazéne, alebo keď ste práve mokrý.

Aby sa predišlo úrazu alebo smrti:
Osoby ktoré sú obézne, trpia srdcovými alebo cievnymi ochoreniami, majú cukrovku, nízky alebo vysoký krvný tlak by mali používanie bazéna konzultovať vopred s lekárom.
Osoby ktoré užívajú lieky by sa mali poradiť s lekárom predtým akozačnú masážny bazén používať, pretože niektoré lieky spôsobujúnevoľnosť, môžu mať vplyv na krvný tlak, činnosť srdca alebo celúobehovú sústavu.
Ľudia s infekčnými chorobami nesmú používať masážny bazén!
Vzhľadom k tomu, že vysoké teploty sú nebezpečné pre ľudský plod,mali by sa tehotné ženy a ženy u ktorých sa tehotenstvo predpokladáporadiť s lekárom o používaní masážneho bazéna.
Nepoužívajte masážny bazén okamžite po fyzickom cvičení.
Teplota vody medzi 38ºC a 40ºC je bezpečná pre zdravého dospelého človeka. Väčšine ľudí vyhovuje teplota okolo 39ºC po dobu20-30 minút. 
Deti sú obzvlášť citlivé na teplú vodu, preto sa pre nedoporučuje nižšia teplota vody po dobu maximálne 10 minút.
Veľmi dlhý pobyt vo vode, ktorej teplota je vyššia ako telesná teplotamôže viesť k nebezpečnému stavu nazývanému hypertermia. Hypertermia nastane vtedy keď sa teplota ľudského tela zvýši na viac ako 37ºC.
Nepožívajte alkoholické nápoje a drogy pred použitím masážnehobazéna. Môžu spôsobiť bezvedomie a následné utopenie.
Správna chemická údržba vody je nevyhnutná na bezpečné oužívanie výrivej vane.

Čo musíš a čo nesmieš


Musíš
Funkčná prúdová ochrana musí byť nainštalovaná .Prúdová ochrana je vyžadovaná normou IEC a musí byť naištalovná kvalifikovaným elektrikárom. Testujte jej funkčnosť každý mesiac.
Predtým ako vstúpiš do vane otestuj vodu rukou či má vhodnú teplotu.
Každého užívateľa upozornite na možný risk a poučte ho ako vaňu správne používať.
Povrch vane môže byť klzký. Opatrne vstupujte a vystupujte iba v mieste na tom určenom.Nestúpajte na okraje bazéna a na kryt filtrov.
Vždy keď sa vaňa nepoužíva zakryte ju krytom na to určeným aj prípadeže je prázdna.
Zabezpečite aby sa každá osoba pred použitím osprchovala a sa zbavila všetkých nečistôt, čím zabránite nánosom nečistôt do bazénu.
Udržujte správnu chémiu vody.
Pravidelne raz za týžden čistite filtre.
Počas používania vždy zabezpečte dozor.

Nesmieš
Nebudte vo vode príliš dlho ak teplota presahuje 38 ° C Nikdy nezapínajte vaňu bez vody. 
Ak vaňu vypúšťate, vždy vypnite hlavný prívod el. energie.
Neskladujte chemické prípravky v servisnej časti bazéna.
Nikdy neotvárajte ovládaciu skrinku. Nie sú tam žiadne častiopraviteľné užívateľom.
Nikdy nestúpajte na kryt bazéna.
Nikdy nespúštajte vaňu na dlhšiu dobu ak je zakrytá. Motory môžu kumulovať teplo a tepelná poistka odstaví celé zariadenie.
Neblokujte a neseďte v blízkosti filtrov.
Nedovoľte žiadne hry, ktoré by mohli byť príčinou úrazu.
Nedovoľte nikomu manipulovať alebo sa hrať so sacímy časťamiVášho bazéna.

NEPODLIEHA záruke !!

Ak necháte vaňu na priamom slnku zabalenú v plastovej fólii.
Ak necháte vaňu na priamom slnku bez vody a nezakrytú krytom.
Ak neodstránite drevé hranoly určené iba na manipuláciu a napustíte vaňu.
Ak je vaňa zatopená z vonku (búrka, povodň atď.)
Ak vaňu skladujete alebo prepravujete vo vertkálnej polohe.
Ak vaňu vypustíte a necháte na mraze bez zazimovania.
Ak vaňu vypnete a mrzne.
Ak vaňu umiestnite na nerovný alebo nestabilný povrch.
Ak používate vaňu s nedostatočným množstvom vody
Ak používate nesprávne chemikálie, alebo chemikálie obsahujúce priveľa chlóru.
Ak používate vodu, ktorá obsahuje priveľa železa s kombináciu s nesprávnou hladinou pH
Ak zavriete väčšinu trysiek, čím sa vytvorí veľký tlak v systéme, ktorý spôsobí škodu.
Všetky škody spôsobené nesprávnou manipuláciou, inštaláciou, používaním, údrž, servisom vedú k zrušeniu záruky.

Údržba vody

Voda v masážnej vani vyžaduje sústavnú dezinfikáciu a pravidelné ošetrovanie vhodnými chemickými prostriedkami. Používajte výlučne chemikálie určené pre masážne vane. Chemikálie pre bazény sú oveľa agresívnejšie a môžu spôsobiť poškodenie. Ak používate chlórové tablety, používajte pomaly rozpustné a nehádžte ich priamo do vody ale použite na to určený plavák. Použitie nevhodných chemikálií ruší Vašu záruku a môže byť zdraviu škodlivé.