Spoločnosť VAJDA GROUP, a.s. so sídlom Pri starom letisku 1/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35750006, IČ DPH: SK 2021415605, zapísaná v OR SR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 17644/B, získala v roku 2015 nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”) na projekt s názvom: Rozvoj podnikového informačného systému spoločnosti VAJDA GROUP s.r.o. • Názov projektu: Rozvoj podnikového informačného systému spoločnosti VAJDA GROUP s.r.o.
 • Operačný program: Bratislavský kraj (ďalej len OPBK)
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja)
 • Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
 • Kód ITMS projektu: 22320220134
 • Miesto realizácie: Pri starom letisku 1/A,83107 Bratislava
 • Dátum začiatku realizácie projektu: máj 2015
 • Dátum ukončenia realizácie projektu: júl 2015
 • Poskytovateľ (Riadiaci orgán pre OPBK): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Číslo schválenej zmluvy o NFP: Z2232022013401
 • Prioritná os: 2. vedomostná ekonomika
 • Opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti
 • Názov skupiny aktivít: Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP
 • Číslo výzvy: OPBK/2013/2.2/11
 • Cieľ projektu:  Komplexný podnikový informačný systém
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 84 500,00 € bez DPH
 • Stručný popis projektu: Spoločnosť Vajda Group s.r.o.  realizuje tento projekt so zámerom vybudovať taký podnikvý informačný systém, ktorý umožní poskytovať kvalitnejšie služby a prispeje k zvýšeniu efektivity a spokojnosti zákazníkov spoločnosti. 
 • Zmluva s víťazným uchádzačom
 • Dodací list